teraz KUPOWANIE
to POMAGANIE
.


___________________________

zobacz PORTAL o WOLONTARIACIE


___________________________

zobacz nasze LOKALNE DZIAŁANIA


.

ICH PROMUJEMY

POLECAMY
_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Misja

Wszystkie  nasze starania ukierunkowane są na CZŁOWIEKA – szczególnie tego młodego, ale także na tego słabszego i potrzebującego pomocy. Działania inicjowane i prowadzone przez Fundację BO WARTO mają i służą wszechstronnemu rozwojowi i edukacji dzieci i młodzieży oraz pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz zapobieganiu ich marginalizacji.

W realizacji swej misji Fundacja podejmuje następujące działania:

 • współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, organizacjami pozarządowymi i kościelnymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz osobami fizycznymi działającymi w zakresie objętym celami Fundacji;
 • udzielanie pomocy, finansowanie, dofinansowywanie, wspieranie oraz wspomaganie osób i podmiotów realizujących cele Fundacji;
 • organizowanie imprez masowych, happeningów ulicznych, performanców i innych działań promujących ideę Fundacji;
 • prowadzenie działań kulturalnych, w tym wystaw, przedstawień, festiwali, koncertów, występów artystycznych oraz konkursów i warsztatów;
 • prowadzenie działań związanych ze sportem, turystyką i rekreacją, w tym organizowanie zawodów, obozów treningowych, prowadzenie klubów i obiektów sportowych;
 • organizowanie lub współorganizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży;
 • organizowanie balów, aukcji charytatywnych, zbiórek i kwest pieniężnych, a także innych akcji mających charakter charytatywny na cele statutowe Fundacji;
 • inicjowanie i wspieranie (organizacyjnie, rzeczowo lub finansowo) prog­ramów i przedsięwzięć podejmowanych przez placówki prowadzące dzia­łalność naukową, oświatową, kulturalną (także kultury fizycznej i sportu), ochrony środowiska, dobroczynności i pomocy spo­łecznej, a także wspieranie podmiotów prowadzących działalność w ww. zakresie;
 • wspieranie (organizacyjne, rzeczowe lub finansowe) budowy, remontów i modernizacji obiektów sportowych i edukacyjnych;
 • organizowanie spotkań, projekcji filmowych, sympozjów, wykładów, szkoleń, kursów, warsztatów, targów, kongresów, zajęć pozalekcyjnych, konkursów i wycieczek krajoznawczych;
 • oraz wiele innych służących celom Fundacji.